Uchwała Nr IV/3/07 z 13 lutego 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr IV/3/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/28/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2006r. załącznik „Wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_3_zal.doc - 45.568 KB) Data publikacji: 2007-03-21 13:19:33 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1238

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 13:08:40
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 13:18:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 13:19:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony