Uchwała Nr IX/37/07 z 12 lipca 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IX/37/07
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 12 lipca 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921, rozdziale 92109, w § 6298
 o kwotę zł 214.365,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6058
 o kwotę zł 214.365,00
 
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600, w rozdziale 60014, w § 6050
 o kwotę zł 47.000,00
4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600, w rozdziale 60014, w § 6620
 o kwotę zł 47.000,00

5. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 a) w dziale 600, w rozdziale 60014, w § 6620 o kwotę zł 18.000,00
 b) w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 4270 o kwotę zł 750.000,00
 c) w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę zł 20.043,00
6. W załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku” zwiększa się § 952 o kwotę zł 788.043,00

7. Załącznik „Wieloletnie programy inwestycyjne „ otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością remontu dróg gminnych postanawia się zwiększyć wydatki na ten cel o kwotę zł 768.000,00 o kwotę zł 20.043,00zwiększa się udział własny środków w inwestycji „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską oraz infrastrukturę rekreacyjną w Suchowoli”. Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę dofinansowania ze środków SPO tj. 214.365,00 zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączone pliki:

Załączniki 1-4
(U_2007_37_zal.xls - 53.76 KB) Data publikacji: 2007-07-25 10:29:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1212

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-19 10:53:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-19 10:54:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 10:29:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony