Uchwała Nr VIII/ 34/07 z 24 maja 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VIII/ 34/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w Stopnicy”

Na podstawie art. 4 ust.1.pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy  uchwala, co następuje :

§1

Uważa się za celowe zabezpieczenie w budżecie Gminy Stopnica na lata 2008 do 2010 środki finansowe w wysokości 412 500,00 zł stanowiące 25% wartości inwestycji, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w Stopnicy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej Nr.5, Działanie : 5.3, w przypadku otrzymania dofinansowania z tego źródła. Przewidywany koszt całkowity inwestycji wynosi 1 650 000,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Gminy jest niezbędne dla ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała jest  swoistą promesą zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację przedmiotowego zadania w latach budżetowych 2008 do 2010 w razie przyznania pozytywnej o finansowaniu inwestycji.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1236

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-16 14:21:05
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-08-16 14:22:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-16 14:22:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony