Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 704

Data publikacji:
2022-07-11 08:41:05

Przedmiot: Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Treść przetargu:

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. (41) 3779800; faks (41) 3779606


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

1.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i dotyczy zamówienia związanego z działalnością sektorową prowadzoną przez Zamawiającego.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych ”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w treści formularza cenowego stanowiącego załącznik do Formularza oferty.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44470000-5 Wyroby z żeliwa

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

19520000-7 Guma i tworzywa sztuczne

Ilości zawarte w „Formularzu cenowym" są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe poszczególnych towarów stanowiących przedmiot zamówienia mają charakter ryczałtowy (niezmiennym).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę produktów oraz ryczałtowej ceny jednostkowej określonej w formularzu oferty. 

Materiały winny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia do siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej, Wolica 52a, 28-130 Stopnica.

Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż okres minimum 24 miesięcy od daty każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

1) pisemnej wg załączonego formularza, w Biurze Obsługi, Urzędu Miasta i Gminy
w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter, lub

2)  elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 18 lipca 2022 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna

5. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

1. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182   


Załączone pliki
formularz_oferty_mat_wod_kan_2022_3.docFormularz oferty (formularz_oferty_mat_wod_kan_2022_3.doc - 61.44 KB)
Data publikacji: 2022-07-11 08:49:33 Redaktor: Mirosław Rajtar
Formularz_cenowy_czesc_I_wod_kan_2022_3.xlsFormularz cenowy dla części zamówienia nr 1 (załącznik do formularza oferty) (Formularz_cenowy_czesc_I_wod_kan_2022_3.xls - 57.344 KB)
Data publikacji: 2022-07-11 08:50:05 Redaktor: Mirosław Rajtar
Formularz_cenowy_czesc_II_wod_kan_2022_3.xlsFormularz cenowy dla części zamówienia nr 2 (załącznik do formularza oferty) (Formularz_cenowy_czesc_II_wod_kan_2022_3.xls - 34.304 KB)
Data publikacji: 2022-07-11 08:50:35 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 221
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-07-11 08:41:05
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-07-11 08:51:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu