Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 759

Data publikacji:
2023-08-22 12:18:41

Przedmiot: Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostawę i montaż urządzeń

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2023-08-22

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. (41) 3779800; faks (41) 3779606

Znak: Or.271.1.48.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostawę i montaż urządzeń”.

1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks: 41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na szacunkową wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jestDostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostawę i montaż oznakowania i urządzeń’’ t.j. zakup i montaż infokiosku, mobilnej pętli indukcyjnej oraz urządzeń nadających komunikaty dźwiękowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zaproszenia.

4. KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Kod: 48813100-1 Pełna nazwa: Elektroniczne tablice informacyjne

32.34.00.00-8 Mikrofony i głośniki

33185000-0 Aparaty słuchowe

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie/postaci elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 25 sierpnia 2023 roku do godziny: 10:00.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, musi być ona podpisana przez osoby uprawnione.

Oferty można składać na jedną lub dwie części zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

6. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 27 września 2023 r.

7. . WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

1.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

2.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia / unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru wykonawcy oraz bez podawania przyczyny (w każdym czasie).Informacja o zakończeniu lub unieważnieniu postępowania, zostanie podana do publicznej wiadomości.

3. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz pozostałych przepisów regulujących system ochrony danych osobowych, w tym przepisy wydane na podstawie art. 40 RODO informujemy, że:

1)   administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica.

2)   Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować; iodo@stopnica.pl ,

3)   dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostawę i montaż oznakowania i urządzeń”

4)   w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 5) osoba fizyczna posiada:

a)   na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c)   na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;  

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 6) osobie fizycznej nie przysługuje:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;

c)   na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

      Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

 

 


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_ umig_pfron_3.docTreść zapytnia ofertowego (zapytanie_ofertowe_ umig_pfron_3.doc - 220.16 KB)
Data publikacji: 2023-08-22 12:19:30 Redaktor: Mirosław Rajtar
informacje dla Wykonawcow_2_pfrone.pdfInformacja dla Wykonawców (informacje dla Wykonawcow_2_pfrone.pdf - 285.95 KB)
Data publikacji: 2023-08-23 10:34:25 Redaktor: Mirosław Rajtar
informacje_dla_Wykonawcow_2Podpisany.pdfInformacja dla Wykonawców nr 2 (informacje_dla_Wykonawcow_2Podpisany.pdf - 286.535 KB)
Data publikacji: 2023-08-24 14:59:36 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 104
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2023-08-22 12:18:41
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2023-08-22 12:19:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu