Uchwała Nr X/43/07 z 22 sierpnia 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR X / 43 /07
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 22 sierpnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756, rozdziale 75619, § 0970
o kwotę zł 26 000,00

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe
a) w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300 o kwotę zł 100 000,00
b) w dziale 851, rozdziale 85154, § 4270 o kwotę zł 25 000,00
3. Zwiększa się wydatki budżetowe
a) w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 o kwotę zł 20 000,00
b) w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210 o kwotę zł 10 000,00
§ 4300 o kwotę zł 16 000,00
c) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6620 o kwotę zł 14 300,00
d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę zł 65 700,00
e) w dziale 851, rozdziale 85154, § 6050 o kwotę zł 25 000,00

§ 2

1. Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2.
3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:
Zwiększenie wydatków następuje z tytułu:
1. konieczności wykonania remontów na drogach gminnych - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 65 700,
2. odmulenie stawu w miejscowości Suchowola – wydatek w wysokości 20 000zł,
3. zwiększenie wydatków na organizację festynu i zakup publikacji książkowych oraz albumów promujących gminę o 26 000zł,
4. zwiększenie dotacji dla Powiatu w związku z budową chodnika o kwotę zł 14 300.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_43_zal.xls - 47.104 KB) Data publikacji: 2007-09-27 10:02:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1198

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-27 09:38:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-27 09:54:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-15 13:25:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony