2008

Wersja do druku

  

Uchwała Nr XIV/1/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/2/08 z 13 marca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/1/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/3/08 z 13 marca 2008 r.

w sprawie współdziałania pomiędzy gminami Busko – Zdrój, Gnojno, Kije, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica w sprawie realizacji wspólnych inwestycji komunalnych współfinansowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Uchwała Nr XIV/4/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/5/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/6/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIV/7/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały o funkcjonowaniu stołówki szkolnej

Uchwała Nr XIV/8/08 z 13 marca 2008r.

w sprawie współdziałania międzygminnego

Uchwała Nr XIV/9/08 z 13 marca 2008 r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XV/10/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

UCHWAŁA Nr XV/11/08 z 24 kwietnia 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Uchwała Nr XV/12/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/13/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała Nr XV/14/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

Uchwała Nr XV/15/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

Uchwała Nr XV/16/08 z 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/17/08 z 22 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr XVI/18/08 z 22 lipca 2008r.

w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2008r

Uchwała Nr XVI/19/08 z 22 lipca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XVI/20/08 z 22 lipca 2008r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej

Uchwała Nr XVI/21/08 z 22 lipca 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr XVII/22/08 z 17 września 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czyżowie

Uchwała Nr XVII/23/08 z 17 września 2008r.

Tworzy się w roku szkolnym 2008/2009 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Smogorzowie.

Uchwała Nr XVII/24/08 z 17 września 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Uchwała Nr XVII/25/08 z 17 września 2008r.

w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Czyżowie, Klępiu Górnym oraz w Strzałkowie.

Uchwała Nr XVII/26/08 z 17 września 2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej

Uchwała Nr XVII/27/08 z 17 września 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/28/08 z 17 września 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Uchwała Nr XVIII/29/08 z 22 października 2008r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XVIII/30/08 z 22 października 2008r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XVIII/31/08 z 22 października 2008r.

w sprawie uchwalenia lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr XVIII/32/08 z 22 października 2008r.

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

Uchwała Nr XVIII/33/08 z 22 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Uchwała Nr XVIII/34/08 z 22 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Uchwała Nr XVIII/35/08 z 22 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XIX/36/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.

Uchwała Nr XIX/37/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2009r.

Uchwała Nr XIX/38/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała Nr XIX/39/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie współdzaiłania z Powiatem Buskim

Uchwała Nr XIX/40/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XIX/41/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu

Uchwała Nr XIX/42/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym

Uchwała Nr XIX/43/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstwowej w Czyżowie.

Uchwała Nr XIX/44/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Smogorzowie

Uchwała Nr XIX/45/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Uchwała Nr XIX/46/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XIX/47/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XIX/48/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/49/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług

Uchwała Nr XIX/50/08 z 9 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany Lokalnego Planu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne.

Uchwała Nr XX/51/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2009 rok

Uchwała Nr XX/52/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Uchwała Nr XX/53/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2009 rok

Uchwała Nr XX/54/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2008rok.

Uchwała Nr XX/55/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok

Uchwała Nr XX/56/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2009 rok

Uchwała Nr XX/57/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych gminy Stopnica

Uchwała Nr XX/58/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała Nr XX/59/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/60/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/61/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/62/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XX/63/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego no 2008 rok

Uchwała Nr XX/64/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz STOWARZYSZENIA "G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania.

Uchwała Nr XX/65/08 z 30 grudnia 2008r.

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Stopnica statusu miasta

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3908

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:00:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-07 10:01:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:01:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony