Zarządzenie Nr 26/08 z 20 czerwca 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 26/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie wkładu własnego do projektu pn. „Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne i Strzałków” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” PO KL 2007-2013

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. – o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002) zarządzam co następuje:

§1

Wkład Własny do projektu pn. „Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne i Strzałków” stanowić będzie obsługa księgowa projektu w wymiarze 8 godzin miesięcznie przez cały okres realizacji projektu, świadczona przez pracownika Referatu Finansowego, wynoszący 2,27% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu, to jest w wysokości 4500,00 zł. (słownie cztery tysiące pięćset zł 00/100)

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1127

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-08 14:14:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-09 08:34:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-09 08:34:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony