Zarządzenie Nr 20/08 z 19 maja 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 20/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2008 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.

1. Mirosław Siekierski - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Maria Brońska - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja Kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1024

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-09 08:43:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-09 08:45:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-09 08:45:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony