Uchwała Nr XXII/4/05 z 17 lutego 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXII /4/ 05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica.


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm) oraz art.14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści § 3 treścią: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII /4 /05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 lutego 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica.
 
 
 Uchwałą Nr XVI/30/04 w dniu 31 sierpnia 2004 roku Rada Gminy w Stopnicy uchwaliła Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica. W § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Według interpretacji NIK wojewodowie winni uznać , że aktem prawa miejscowego jest między innymi Gminny Program Ochrony Środowiska. W takim przypadku podlega on ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.
W związku z powyższym należy wprowadzić do uchwały przedmiotową zmianę.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1836

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 13:28:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-25 15:44:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 15:44:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony