Uchwała Nr XXIII/11/05 z 15 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIII/11/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm,. oraz art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DFz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 27/95 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 20 sierpnia 1995r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stopnicy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączone pliki:

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/11/05 Rady Gminy w Stopnicy
(U11_zal.doc - 35.84 KB) Data publikacji: 2005-03-31 22:23:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3080

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-22 08:56:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-01 14:03:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-01 14:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony