Uchwała Nr XXIV/15/05 z 29 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała nr XXIV/15/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Klępie Górne.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości Klępie Górne przyjęty Uchwałą Nr 1/05 zebrania wiejskiego w Klępiu Górnym z dnia 8 marca 2005 roku, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/ 15 /05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Klępie Górne.

Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" remontu świetlicy .
Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie ma być opracowany plan rozwoju miejscowości, przyjęty uchwała zebrania wiejskiego i zatwierdzony uchwałą rady gminy. Zebranie wiejskie w Klępiu Górnym uchwałą Nr !/05 z dnia 8 marca 2005 roku przyjęło plan rozwoju swojej miejscowości.
W związku z powyższym należy podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(U15_zal.doc - 88.064 KB) Data publikacji: 2005-04-14 21:51:24 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1766

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-05 08:45:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-18 08:06:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-18 08:06:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony