Uchwała Nr XXV/19/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXV/19/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 227.357 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 227.357 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1


 Uzasadnienie:
W rozdziałach 70005, 71004, 75647, 80101, 85154, 90095, 92195, 92605 – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, o dzieło i inne wynagrodzenia bezosobowe winny być zaplanowane w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Rozdział 85212 – zmiany dokonano zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych
Rozdział 75647 – Prowizja dla sołtysów winna być zaplanowana w § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(U19zal.doc - 55.296 KB) Data publikacji: 2005-05-04 10:22:01 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1726

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 09:59:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 10:23:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 10:23:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony