Uchwała Nr XXVI/25/05 z 10 maja 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVI/25/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla gminy Stopnica.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz 1229 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczania obszaru granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz.2841) Rada Gminy w Stopnicy uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt planu aglomeracji dla gminy Stopnica powyżej 2000 RLM, według załącznika graficznego stanowiącego integralną część uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczania obszaru granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz.2841) Wojewoda Świętokrzyski pismem ŚR.II.0711-1/2/05 z dnia 14.01.2005 roku poinformował o zamiarze utworzenia na terenie gminy aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000.0pracowany i przedłożony przez Gminę projekt planu został zweryfikowany i zaakceptowany przez Wojewodę a konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art.43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1747

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:17:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:25:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:25:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony