Uchwała Nr XXIX/45/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXIX/45/05
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr 17/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji

na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny wprowadza się następujące zmiany:
 1) wzór deklaracji na podatek rolny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 3) wzór deklaracji na podatek leśny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
2. Wzory informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Traci moc uchwała Nr 47/03 Rady Gminy Stopnicy z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006r.

 

 


* (1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
     1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
      2.)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączone pliki:

Załącznik 1
(U45zal1.doc - 235.008 KB) Data publikacji: 2006-01-20 12:34:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik 2
(U45zal2.doc - 135.68 KB) Data publikacji: 2006-01-20 12:35:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik 3
(U45zal3.doc - 108.032 KB) Data publikacji: 2006-01-20 12:35:46 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1749

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-12 11:31:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-20 12:37:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-20 12:37:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony