Uchwała Nr XXIX/51/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA  NR XXIX /51/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie zbycia nieruchomości


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U.z 2001 roku nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1, art. 37 ust.1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 roku nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz :Kornaś Jana, Sztuk Piotra, Woźniak Edwarda,  Syrkiewicz  Heleny, Kryczka Józefa w trybie bezprzetargowym, działkę gminną nr 175/1 o powierzchni 0,0189 ha  położoną w Stopnicy, stanowiącą własność Gminy Stopnica na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr RR.IX.7723-65-1?03 z dnia 18.07.2003 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 


Uzasadnienie

O nabycie w/w nieruchomości złożyli wnioski: Kornaś Jan, Sztuk Piotr, Woźniak Edward, Syrkiewicz Helena, Kryczka Józef, uzasadniając tym, że ich działki siedliskowe sąsiadują bezpośrednio  z tą nieruchomością i  jej nabycie jest niezbędne do poprawienia zagospodarowania własnych działek.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1601

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:44:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 09:47:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 09:47:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony