Decyzje środowiskowe

Wersja do druku

Stopnica, 2006-02-23

GKB – III – 7614/5/05

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Stopnica informuje, że w dniu 17.02.2006 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Topola i Konary wraz z pompowniami ścieków P5 i P6.


 

Stopnica, 2006-02-23

GKB – III – 7614/6/05

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Stopnica informuje, że w dniu 17.02.2006 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Podlasek wraz z pompownią ścieków P1.


 

Stopnica, 2006-03-07

GKB – III – 7614/9/05

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn zm Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku PKN ORLEN SA PŁOCK reprezentowanym przez swojego pełnomocnika Pracownię Architektury i Krajobrazu Kulturowego „ĆWIERTAK” ul. Jarońskich 3, 25-335 Kielce o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na odbudowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA w Stopnicy prz ul. Wolica na dz. ewid 1326/2, 1325/2, 1325/4 oraz fragmentu obszaru drogi krajowej nr 73 i ulicy osiedlowej nr ew. dz. 1417 Stopnica, pow. buski.
       Wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Stopnicy pok. nr 8 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
         W wyżej wskazanym terminie i miejscu można składać uwagi i wnioski do przedmiotowej inwestycji


Stopnica, 2006-03-07

GKB – III – 7614/10/05

 

 OBWIESZCZENIE

 

     Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn zm Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Stopnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie składowiska odpadów Komunalnych w Klępiu Dolnym.
    Wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Stopnicy pok. nr 8 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
    W wyżej wskazanym terminie i miejscu można składać uwagi i wnioski do przedmiotowej inwestycji.


Stopnica, 2006-03-14

GKB – III – 7614/8/05

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn zm Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku P.P. Elżbiety i Zenona Grosickich, zam. ul. Janów 3, 28-131 Solec-Zdrój reprezentowanym przez swojego pełnomocnika Pracownię Architektury i Krajobrazu Kulturowego „ĆWIERTAK” ul. Jarońskich 3, 25-335 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i Miejsca Obsługi Podróżnych wraz ze stacją diagnostyczną dla samochodów i warsztatem wulkanizacyjnym na działkach nr ewid. gr. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 oraz działki nr ewid. 213 /droga wojewódzka/ położonych w Stopnicy, pow. buski.
       Wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Stopnicy pok. nr 8 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
         W wyżej wskazanym terminie i miejscu można składać uwagi i wnioski do przedmiotowej inwestycji.


 

 

Stopnica, 2006-04-27

GKB – III – 7614/1/06

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn zm Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa działającej przez swojego pełnomocnika P. Rafała KRZYSZTOFIK, 2IT Telekom Sp. z o.o, ul. Plonów 24, 41 – 200 Sosnowiec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na istniejącej wieży na działce nr 735 w miejscowości Stopnica.

         Wniosek oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy w Stopnicy pok. nr 8 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W wyżej wskazanym terminie i miejscu można składać uwagi i wnioski do przedmiotowej inwestycji.


 

Stopnica, 2006-06-30

GKB – III – 7614/8/05

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Stopnica informuje, że w dniu 2006-06-30. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz ze stacją diagnostyczną dla samochodów i warsztatem wulkanizacyjnym w Stopnica na działkach ew. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 oraz działki nr 213 (droga wojewódzka).

            Z decyzją tą można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stopnicy w pok. nr 8


 

Stopnica, 2006-07-28

GKB – III – 7614/1/06

 OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Stopnica informuje, że w dniu 2006-07-28. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na istniejącej wieży na działce nr 735 w miejscowości Stopnica.

 Z decyzją tą można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stopnicy w pok. nr 8


 

Stopnica, 2007-10-17

GKB – III – 7614/5/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 25.10.2005 r. na wniosek Gminy Stopnica z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 2, 28 – 130 Stopnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stopnica – ul. Źródła, ul. Kościuszki
i ul. 3 – go Maja.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie
w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na tablicy ogłoszeń
w tut. Urzędzie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy p.8 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz §3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosty Powiatu Buskiego

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 


 

Stopnica, 2007-10-31

GKB – III – 7614/2/07

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Stopnica informuje, że w dniu 31.10.2007 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Nowa Wieś, Klępie Górne, Białoborze.

            Z decyzją tą można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stopnicy w pok.
 nr 8


 

Stopnica, 2009-08-28


GKB – III – 7614/1/09


Ogłoszenie

 Na podstawie art. 29, art. 30 zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Wójt Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

1. Przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym.

2. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zostanie wydana przez Wójta Gminy Stopnica decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko zostaną dokonane uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Buskim wykonującym na podstawie art. 156 w/w ustawy obowiązki regionalnego dyrektora ochrony środowiska

3. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Stopnicy pok. 8

4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w tut. Urzędzie pok. nr 8 w formie pisemnej lub ustnie do protokołu bądź też za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
budownictwo@stopnica.pl

5. Termin składania uwag i wniosków: 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.


 

Stopnica, 2009-11-10


GKB – III – 7614/1/09


OGŁOSZENIE

 Wójt gminy Stopnica informuje, że w dniu 10.11.2009 r została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym.
 Z decyzją tą można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Stopnicy w pok.
 nr 8  

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2010 rok

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - rok 2011

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2012

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2012

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

Informacje o postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji praedsięwzięć

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Poprawa literówki w nazwie wyświatlanej

2020

2021

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 16421

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Jagodzińska, data: 2006-02-23 14:49:27
Opublikował(a): Katarzyna Jagodzińska, data publikacji: 2006-02-23 14:52:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-04-13 11:15:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony