Zarządzenie Nr 10/07 z 1 marca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 10/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

     Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Stopnica, obejmujący: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym
i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy.
2. Zadanie zostanie zlecone w formie powierzenia.
3. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.
5. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
6. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2007r.
7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku” do 5 kwietnia 2007r. do godz. 13 w sekretariacie Urzędu Gminy.
8. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2007r. o godz. 1330
w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 17 (II piętro)
9. Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z późn. zm.).
10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 17 (tel. 3779 800 w. 45).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1208

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 11:53:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 12:00:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:05:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony