Zarządzenie Nr 28/07 z 7 maja 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 28/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 7 maja 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Na podstawie § 20 ust.3 rozporządzenia Rad Ministrów dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 20/05 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 22 czerwca 2005r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminną Komisję do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych, poszkodowanych w wyniku klęski mrozowej w I półroczu 2007 roku na terenie gminy Stopnica, zwaną dalej „Gminną Komisją”, w składzie:
Pracownicy Urzędu Gminy Stopnica:
1/ Maria Brońska – Przewodnicząca
2/ Krzysztof Rogala - członek
3/ Mirosław Siekierski -członek
4/ Mariusz Szcześniak - członek
5./ Anna Sobiegraj - członek
6./ Katarzyna Jagodzińska - członek
Pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
- Stefan Obarzanek

§ 2

Zadaniem Gminnej Komisji jest:
1/ szacowanie wielkości szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych,
2/ sporządzanie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem areału i stopnia zniszczenia poszczególnych gatunków upraw,
3/ sporządzanie zbiorczych protokołów strat powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy i przesyłanie ich wraz z kompletem protokołów indywidualnych w obowiązującym terminie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.


§ 3

Regulamin pracy Gminnej komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 

 

 

Regulamin pracy Komisji Gminnej

do spraw do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych

na terenie gminy Stopnica

§ 1

Szacowania strat w gospodarstwach rolnych dokonuje 3-osobowy zespół w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Gminy oraz specjalista terenowy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

§ 2

Ustalenia wielkości szkód komisja dokonuje w oparciu o wizję lokalną, a następnie sporządza indywidualny protokół strat dla każdego poszkodowanego gospodarstwa.

§ 3

Po oszacowaniu strat we wszystkich poszkodowanych gospodarstwach rolnych Komisja w oparciu o indywidualne protokoły strat ustala zakres i wielkość zaistniałych szkód na terenie gminy oraz spisuje protokół zbiorczy. Przedmiotowy protokół wraz z kompletem protokołów indywidualnych Komisja przesyła do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wystąpienia klęski żywiołowej.

§ 4

Wartościowego oszacowania szkód w produkcji roślinnej dokona Komisja Wojewódzka w oparciu o kalkulacje kosztów uprawy poszczególnych gatunków roślin, sporządzone przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

§ 5

Szkody w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oszacuje zespół komisji Wojewódzkiej po przekazaniu do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wykazu rolników poszkodowanych w tym zakresie.

§ 6

W przypadkach spornych, przy ewentualnym zakwestionowaniu przez poszkodowanego dokonanego szacunku strat, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji z udziałem członka Komisji Wojewódzkiej wskazanego przez jej Przewodniczącego.

§ 7

Sprawa sporna powinna być rozpatrzona przez Komisję w ciągu 7 dni od dnia zwołania jej posiedzenia przez przewodniczącego.

§ 8

Obsługę kancelaryjną prac Komisji zapewnia Urząd Gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1106

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 14:57:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-24 15:00:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 15:00:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony