OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-01-09 10:49:23 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gminna położona w Strzałkowie opisana w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości Strzałków.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

Stopnica 09.01.2019 r.

 

WYKAZ

Nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Stopnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Strzałkowie

 

1.      Nr  działki – 27

2.      Powierzchnia działki – 0,5600 ha

3.      Nr księgi wieczystej – KI1B/00010872/3

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – tereny sadownictwa, ogrodnictwa i upraw rolnych

5.      Działka –  rolna niezabudowana

6.      Cena działki brutto -  11 368,00 zł      

 

 

1.      Nr  działki – 57

2.      Powierzchnia działki – 2,4900 ha

3.      Nr księgi wieczystej – KI1B/00010872/3

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – tereny sadownictwa, ogrodnictwa i upraw rolnych

5.      Działka –rolna  niezabudowana

6.      Cena działki  brutto – 44 571,00 zł      

 

 

1.      Nr  działki – 36

2.      Powierzchnia działki – 0,8200 ha

3.      Nr księgi wieczystej – KI1B/00010872/3

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa, tereny sadownictwa i ogrodnictwa

5.      Działka – zabudowana

6.      Cena działki brutto – 110 711,00 zł      

 

Ogłoszenie

Zobacz również: