Zawiadomienie - Obwieszczenie

2019-08-07 14:25:25 OGŁOSZENIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawiadamia strony postępowania

 

że na wniosek Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój z dnia
05.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki –Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 długości 1920 m.

 Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie Gminy Stopnica na działce nr ew. 364 obręb Stopnica.

Zgodnie z art. § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71) przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 07.08.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW Sandomierz o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie  po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Wskazuje się 08.08.2019 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 30 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.


 

 Zawiadomienie Obwieszczenie

Zobacz również: