Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2022-06-15 10:10:07 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy

dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych".

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica do dnia 23 czerwca 2022 r.

Treść oferty - plik do pobrania

Zobacz również: