Otwarty konkurs

2023-01-25 14:40:05 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2023 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe,
-  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

1. Rodzaj zadań:
- w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia  poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2023 r. wynosi 30 000,00 zł.
W 2022 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 25 000,00 zł.
W 2023 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.
- prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych (realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2023 r. wynosi 30 000,00 zł.
W 2022 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 30 000,00 zł.
W 2023 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.
- w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2023 r. wynosi 140 000,00 zł.
W 2022 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 130 000,00 zł
W 2023 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.
- w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2023 r. wynosi 120 000,00 zł.
W 2022 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania publicznego wyniosła 110 000,00 zł.
W 2023 roku nie udzielono dotacji na realizację w/w zadania publicznego.

2. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

3. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2023 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

4. Termin składania ofert - do  16 lutego 2023 roku do godziny 13:00

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej  2023 roku.

Zobacz również: