OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STOPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopn

2023-10-24 10:44:19 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STOPNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Stopnicy Nr XXVIII/64/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Stopnicy Nr XXXI/30/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Z A W I A D A M I A M

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”

w dniach od 6 listopada 2023 r. do 29 listopada 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 1 miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, (sala konferencyjna) o godz. 12.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące przedmiotowego projektu. Uwagi do Zmiany Nr 1 miejscowego planu należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.), projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie i w miejscu wymienionym wyżej. Z projektem Zmiany Nr 1 planu będzie się można również zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stopnica pod adresem: www.stopnica.pl/bip/.

Jednocześnie informuję zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o projekcie ww. zmiany Nr 1 miejscowego planu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi e ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

1)     Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica z siedzibą: 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; e-mail:gmina@stopnica.pl, tel. 41 377 98 00.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:iodo@stopnica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)   Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 4 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

4)    Odbiorcami danych osobowych będzie Pracownia Architektura.Krajobraz Paula Zdybiowska-Piec, ul. Karczówkowska 23 lok. 5, 25-711 Kielce w zakresie niezbędnym do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica” oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)   Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553 ze zm.).

6)      Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7)      Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8)      Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9)      Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10)  Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

11) W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano –art. 8a ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Zobacz również: