Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2017-10-13 08:44:16 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
więcej»

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

2017-09-19 13:57:37 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-08-11 10:42:19 OGŁOSZENIA

w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej»

Informacja

2017-04-13 11:29:09 OGŁOSZENIA

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej więcej»

Otwarty konkurs

2017-03-08 13:46:41 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku więcej»

Decyzje Starosty Buskiego

2017-01-31 12:43:25 OGŁOSZENIA

UMiG Stopnica podaje do publicznej wiadomości decyzje starosty buskiego dotyczące uznania za mienie gminne działek na terenie gminy Stopnica:

więcej»

Ogłoszenie

2017-01-16 21:47:10 OGŁOSZENIA

w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej»

OGŁOSZENIE

2016-11-18 22:56:55 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. więcej»

Otwarty konkurs

2016-09-27 07:36:45 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
ogłasza otwarty konkurs
na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku więcej»

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Gminie Stopnica

2016-01-05 08:07:14 OGŁOSZENIA

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania pomocy prawnej więcej»