2012

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/1/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/2/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/3/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/4/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/5/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

Uchwała Nr XIII/6/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023

Uchwała Nr XIII/7/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/8/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XIII/9/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XIII/10/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XIII/11/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XIII/12/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XIII/13/12 z 20 stycznia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 402/3, 402/4 w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/14/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/15/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/16/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/17/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XIV/18/12 z 17 lutego 2012r.

w spraiwe zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XIV/19/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XIV/20/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIV/21/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Uchwała Nr XIV/22/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/23/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 402/3 w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/24/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej z Czyżowie poprzez wygaszanie

Uchwała Nr XIV/25/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Smogorzowie

Uchwała Nr XIV/26/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XIV/27/12 z 17 lutego 2012r.

w sprawie zawarcfia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XIV/28/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie wystapienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica

Uchwała Nr XIV/29/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/30/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/31/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w stopnicy zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej

Uchwała Nr XIV/32/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XIV/33/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIV/34/12 z 14 marca 2012r.

w sprawie rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność wójta gminy

Uchwała Nr XIV/35/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie obniżenia stopnia Organizacyjnego Szkoły Filialnej w Smogorzowie

Uchwała Nr XIV/36/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Czyżowie poprzez wygaszanie

Uchwała Nr XIV/37/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań gminy co do efektywnej realizacji zadań oświatowych

Uchwała Nr XIV/38/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/39/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy stopnica na rzecz Stowarzyszenia ,,G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizacje projektu współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pn. ,,Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez współorganizację 2 imprez: Festiwal Lipy w Stopnicy oraz Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie"

Uchwała Nr XIV/40/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stopnica oraz jej jednostką podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XIV/41/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/42/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012 - 2023.

Uchwała Nr XIV/43/12 z 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/44/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/45/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XVII/46/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XVII/47/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVII/48/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie użyczenia nieruchmości gminnej

Uchwała Nr XVII/49/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zakupu nieruchmości

Uchwała Nr XVII/50/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku

Uchwała Nr XVII/51/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego

Uchwała Nr XVII/52/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023

Uchwała Nr XVII/53/12 z 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/54/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XVIII/55/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XVIII/59/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/61/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XVIII/62/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVIII/63/12 z 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIX/64/12 z 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XIX/65/12 z 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stopnica

Uchwała Nr XIX/66/12 z 30 października 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023

Uchwała Nr XIX/67/12 z 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XIX/68/12 z 30 października 2012r.

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zawierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku.

Uchwała Nr XIX/69/12 z 30 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XIX/70/12 z 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/71/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegow 2013 roku"

Uchwała Nr XX/72/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustaleniaich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX/73/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/74/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/75/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/76/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XX/77/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia dopłat taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie terenie Gminy Stopnica w 2013 roku.

Uchwała Nr XX/78/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XX/79/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.

Uchwała Nr XX/80/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stopnica"

Uchwała Nr XX/81/12 z 29 listopada 2012r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXI/82/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr XXI/83/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Uchwała Nr XXI/84/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023.

Uchwała Nr XXI/85/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/86/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta

Uchwała Nr XXI/87/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/88/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/89/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXI/90/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/91/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/92/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia gminy

Uchwała Nr XXI/93/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/94/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXI/95/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/96/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług Rady Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXI/97/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/74/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013 r.

Uchwała Nr XXI/98/2012 z 19 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXI/99/12 z 19 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4154

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2012-01-30 09:54:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2012-01-30 09:55:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2012-01-30 09:55:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony