2013

Wersja do druku

UchwałaNr XXII/1/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zawarcie porozumienia pomiedzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Pomocy Społecznej w Stopnicy.

UchwałaNr XXII/2/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Stopnica a Gmina Solec Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Stopnica do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach.

UchwałaNr XXII/3/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UchwałaNr XXII/4/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany nieruchomości.

UchwałaNr XXII/5/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Czyżowie.

UchwałaNr XXII/6/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.

UchwałaNr XXII/7/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Stopnica.

UchwałaNr XXII/8/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UchwałaNr XXII/9/2013 z 14 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na 2013 rok.

UchwałaNr XXIII/10/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

UchwałaNr XXIII/11/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

UchwałaNr XXIII/12/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2013 roku

UchwałaNr XXIII/13/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Stopnica

UchwałaNr XXIII/14/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata 2013-2020

UchwałaNr XXIII/15/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Czyżowie

UchwałaNr XXIII/16/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

UchwałaNr XXIII/17/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UchwałaNr XXIII/18/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UchwałaNr XXIII/19/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023

UchwałaNr XXIII/20/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UchwałaNr XXIII/21/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Stopnica

UchwałaNr XXIII/22/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stopnica

UchwałaNr XXIII/23/2013 z 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UchwałaNr XXIV/24/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok

UchwałaNr XXIV/25/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu za 2012 rok

UchwałaNr XXIV/26/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

UchwałaNr XXIV/27/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej

UchwałaNr XXIV/28/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udziału w utworzeniu przez Organizację Turystyczną "Szlak Jagielloński" w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego "Via Jagiellonica" Parku Klucznictwa w Stopnicy i zarządzania nim

UchwałaNr XXIV/29/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

UchwałaNr XXIV/30/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013 - 2023

UchwałaNr XXIV/31/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UchwałaNr XXIV/32/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

UchwałaNr XXIV/33/2013 z 21 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Stopnica, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chmielnik.

Uchwała Nr XXV/34/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej

Uchwała Nr XXV/35/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmine Stopnica

Uchwała Nr XXV/36/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnaqzjum prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXV/37/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXV/38/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzania postempowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Uchwała Nr XXV/39/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Uchwała Nr XXV/40/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXV/41/2013 z 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/42/2013 z 17 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Stopnica na 2013-2023

Uchwała Nr XXVI/43/2013 z 17 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/44/2013 z 17 października 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVI/45/2013 z 17 pazdziernika 2013 r.

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVII/46/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.

Uchwała Nr XXVII/47/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2014r.

Uchwała Nr XXVII/48/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVII/49/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVII/50/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stopnica w 2014 roku

Uchwała Nr XXVII/51/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzakącym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXVII/52/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/53/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/54/2013 z 3 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/55/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

Uchwała Nr XXVIII/56/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/57/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/58/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Gminy Stopnica na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/59/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/60/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki człąkowskiej Gminy Stopnica Na rzecz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp"

Uchwała Nr XXVIII/61/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/62/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upłtwem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr XXVIII/63/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023

Uchwała Nr XXVIII/64/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVIII/65/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXVIII/66/2013 z 30 grudnia 2013 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVIII/67/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXVIII/68/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XXVIII/69/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/70/2013 z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłkulub żywności abo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4766

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2013-02-28 11:04:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2013-02-28 11:05:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2013-02-28 11:05:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony