Zawiadomienie o wszczęciu postpowania administracyjnego

2018-03-23 12:16:22 OGŁOSZENIA

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" wszczyna postępowanie administracyjne. więcej»

Otwarty konkurs

2018-02-06 10:34:28 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku więcej»

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2018-01-04 14:17:40 OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2136.), informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. więcej»

Informacja

2017-11-17 11:48:31 OGŁOSZENIA

W sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. dla przedszkoli niepublicznych więcej»

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2017-10-13 08:44:16 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
więcej»

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

2017-09-19 13:57:37 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-08-11 10:42:19 OGŁOSZENIA

w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej»

Informacja

2017-04-13 11:29:09 OGŁOSZENIA

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej więcej»

Otwarty konkurs

2017-03-08 13:46:41 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku więcej»

Decyzje Starosty Buskiego

2017-01-31 12:43:25 OGŁOSZENIA

UMiG Stopnica podaje do publicznej wiadomości decyzje starosty buskiego dotyczące uznania za mienie gminne działek na terenie gminy Stopnica:

więcej»