Zawiadomienie

2022-03-18 14:34:06 OGŁOSZENIA

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 210/3 obręb Kwasów. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2022-02-25 13:14:53 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2022-02-16 14:26:35 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 21 stycznia 2022 roku więcej»

OGŁOSZENIE o naborze członków Komitetu Monitorującego ZIT

2022-02-16 13:50:55 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego ZIT, który będzie trwał do dnia 28.02.2022 roku włącznie. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-02-14 14:55:09 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2022-01-21 20:59:14 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2022 roku więcej»

Obwieszczenie

2021-12-08 08:12:16 OGŁOSZENIA

Świętokrzyski Wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4328/2021 z dnia 01.12.2021 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-11-12 09:35:31 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»

Wyniki konsultacji

2021-11-08 13:57:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-10-25 11:23:33 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 ogłoszonego w dniu 29 września 2021 roku więcej»