Zarządzenia z 2014r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 roku

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz zaciągania zobowiązań z tytyłu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednsostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2014 z 2 stycznia 2014 roku

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica w do zaciągania zobowiązań z tytyłu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2014 z 2 stycznia 2014 roku

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica w do zaciągania zobowiązań z tytyłu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2014 z 2 stycznia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Stopnicy

Zarządzenie Nr 5/2014 z 7 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 6/2014 z 7 stycznia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016

Zarządzenie Nr 7/2014 z 10 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 8/2014 z 16 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 9/2014 z 24 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2014 z 24 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian regulaminu wynagrodzenia pracownika Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 11/2014 z 27 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 12/2014 z 28 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 13/2014 z 3 lutego 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 14/2014 z 6 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Zarządzenie Nr 15/2014 z 20 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 16/2014 z 3 marca 2014 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu prac.

Zarządzenie Nr 17/2014 z 12 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzchnie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Zarządzenie Nr 18/2014 z 19 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 19/2014 z 27 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 20/2014 z 3 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 21/2014 z 7 kwietnia 2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe

Zarządzenie Nr 23/2014 z 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 30 000 euro, oraganizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkowych oraganizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie Nr 26/2014 z 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 27/2014 z 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 28/2014 z 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondecyjnego

Zarządzenie Nr 29/2014 z 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Szczeglin dla wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 30/2014 z 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2014 z 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 5 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Szczeglin dla wyborów sołtysta

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia intrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach zwiazanych z przyznaniem Karty Duzej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem Karty Duzej Rodziny

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia procedur udzielania pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury z terenu gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2014 z 7 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacownia skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 1625 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Stopnicy

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 4 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 8 września 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 12 września 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 3 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 6 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 6 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 6 października 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 6 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru upomnień stosowanych w egzekucji administracyjnej

Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 22 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Stopnica oraz regulaminu jej działań

Zarządzenie Nr 96/2014 z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 96A/2014 z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 102/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 106/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentraryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 108/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 110/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 111/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4202

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2014-01-21 13:54:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2014-01-24 12:34:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2014-01-24 12:34:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony