Zarządzenia z 2017r.

Wersja do druku

   

Zarządzenie Nr 1/2017 z 2 stycznia 2017 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2017 z 2 stycznia 2017 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2017 z 2 stycznia 2017 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2017 z 12 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 5/2017 z 25 stycznia 2017 roku

w sprawie określenia Planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017

Zarządzenie Nr 6/2017 z 25 stycznia 2017 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 7/2017 z 27 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 8/2017 z 31 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu pod nazwą: "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin: Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie "projektuj i wybuduj"" w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - ROBOTY NA TERENIE GMINY STOPNICA"

Zarządzenie Nr 9/2017 z 6 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Budowa domu przedpogrzebowego w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 10/2017 z 13 lutego 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 11/2017 z 15 lutego 2017 roku

w prawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu pod nazwą: "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin tj. Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec-Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije" w trybie "projektuj i wybuduj"" - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA TERENIE GMINY STOPNICA

Zarządzenie Nr 12/2017 z 27 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 13/2017 z 1 marca 2017 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 14/2017 z 2 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny

Zarządzenie Nr 15/2017 z 2 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 15a/2017 z 5 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia ,,Diagnozy potrzeb rozwojowych przedszkola publicznego w Stopnicy""

Zarządzenie Nr 16/2017 z 6 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 17/2017 z 6 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stopnicy do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 18/2017 z 8 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 19/2017 z 17 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 20/2017 z 20 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 21/2017 z 23 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 22/2017 z 23 marca 2017 roku

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1994 i 1995 zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 23/2017 z 27 marca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" - ROBOTY NA TERENIE GMINY STOPNICA

Zarządzenie Nr 24/2017 z 31 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017 i określenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 25/2017 z 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 26/2017 z 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 27/2017 z 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wystawiania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 28/2017 z 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia pożarnicze eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 29/2017 z 5 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 30/2017 z 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 31/2017 z 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 32/2017 z 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 33/2017 z 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 34/2017 z 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 35/2017 z 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 37/2017 z 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 38/2017 z 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 39/2017 z 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 40/2017 z 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich""

Zarządzenie Nr 41/2017 z 4 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 42/2017 z 11 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 43/2017 z 18 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 z 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 45/2017 z 22 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 46/2017 z 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 47/2017 z 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 48/2017 z 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 49/2017 z 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 50/2017 z 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy""

Zarządzenie Nr 51/2017 z 10 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 52/2017 z 12 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 53/2017 z 12 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018""

Zarządzenie Nr 54/2017 z 12 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 55/2017 z 17 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 56/2017 z 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 57/2017 z 31 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 58/2017 z 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 59/2017 z 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 60/2017 z 11 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 61/2017 z 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 62/2017 z 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica""

Zarządzenie Nr 63/2017 z 1 września 2017 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 64/2017 z 4 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/2017 z 5 września 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Stopnica""

Zarządzenie Nr 66/2017 z 12 września 2017 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Zarządzenie Nr 67/2017 z 14 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 68/2017 z 19 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 69/2017 z 19 września 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 70/2017 z 20 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 71/2017 z 25 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 72/2017 z 27 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 73/2017 z 3 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 74/2017 z 9 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 75/2017 z 10 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 76/2017 z 13 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 z 13 października 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017 i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 78/2017 z 13 października 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 79/2017 z 17 października 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 80/2017 z 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 80a/2017 z 25 października 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stopnicy do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 81/2017 z 3 listopada 2017 roku

w sprawie likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 82/2017 z 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 83/2017 z 7 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 84/2017 z 8 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia ,, Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych"" i ,,Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 85/2017 z 9 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Zarządzenie Nr 86/2017 z 13 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 87/2017 z 16 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 88/2017 z 16 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 89/2017 z 21 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na roku 2017

Zarządzenie Nr 90/2017 z 21 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 91/2017 z 24 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 92/2017 z 27 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 93/2017 z 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 94/2017 z 29 listopada 2017 roku

w sprawie likwidacji składników majątkowych będących własnością Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 95/2017 z 1 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica""

Zarządzenie Nr 96/2017 z 1 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica""

Zarządzenie Nr 97/2017 z 4 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 98/2017 z 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 99/2017 z 4 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 100/2017 z 7 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 101/2017 z 8 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 102/2017 z 13 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 103/2017 z 13 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 104/2017 z 13 grudnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Stopnica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 105/2017 z 19 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 106/2017 z 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 107/2017 z 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia ,,Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica""

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2231

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2017-01-20 12:13:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2017-01-20 12:21:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2017-01-20 12:21:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony